Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie .

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowiejest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Szkoła nie posiada formularza kontaktowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Anna Sulińska
 • e-mail: anna_woz@interia.pl
 • nr telefonu: 523516084

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie>
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowie, 88-153 Kruszwica
 • E-mail: sp.rusinowo23@wp.pl
 • Telefon: 523516084

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia w tym trzema można wejść. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły, natomiast wejście drugie i trzecie służy dzieciom, aby korzystać z boiska szkolnego. Do jednego z wejść prowadzi podjazd dla wózków. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy i toalety dla niepełnosprawnych. Nie jest on przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Strona internetowa szkoły będzie dostosowywana do wymagań prawnych.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

 • Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Data dodania: 2021-03-29 15:02:11
Data edycji: 2021-03-30 09:47:05
Ilość wyświetleń: 1451

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje